Prevencinės programos mokykloje

 

Prevencinės programos

pavadinimas

Klasė

Atsakingas asmuo

Pastabos

Patyčių prevencijos programa “OPKUS” 1-10 Koordinatorė matematikos mokytoja metodininkė Vitalija Tumasonienė  

 Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Veikiu ir mokausi kitaip”

1-10 Socialinė pedagogė Eglė Aleksandravičienė  

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

1-10 Klasių vadovai, dalykų mokytojai  
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa 1-10 Klasių vadovai, dalykų mokytojai