Aktualiausia informacija apie švietimą

 Ką būtina žinoti mokiniams ir jų tėvams nuo gruodžio 16 dienos?

  • Kaip ir iki šiol ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi įprastu būdu. Rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
  • Šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.
  • Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. atostogos.
  • Pradinis ugdymas pasibaigus mokininių atostogoms nuo sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, atostogos prasidės nuo 2020 m. gruodžio 23 d.
  • Kaip ir iki šiol neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu. Vaikai, kuriems atostogos prasidėjo 2020 m. gruodžio 14 d., gali mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (Meno mokykloje ir Sporto centre) nuotoliniu būdu.
  • Švietimo pagalba teikiama laikantis visų tuo metu galiojančių reikalavimų.
  • Visos kontaktinės veiklos vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus karantino metu, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais bei valstybės ar savivaldybės lygio rekomendacijomis ir atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, švietimo įstaigos gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo visoje mokykloje, atskirose klasėse ar grupėse. Apie visus pasikeitimus mokykla nedelsiant informuos mokinių tėvus.